Книги по психологии

Психолінгвістика
Фильтр по заголовкам     Показывать по 
Название
1 ALEXANDER ROMANOVICH LURIA (1902-1977) AND THE MICROGENETIC APPROACH TO THE DIAGNOSIS AND REHABILITATION OF TBI PATIENTS SUMMARY
2 EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF TEEN­AGERS’ ATTENTION AS A FACTOR OF SUCCESSFUL ENGLISH LANGUAGE MASTERING
3 IT’S BY DOING WHATEVER THAT ONE BECOMES WHOEVER[23] - FLASH MOB JAKO BUNT BEZ BUNTU
4 POLITICA HERMETICA: АПОКАЛІПСИС В СКАНДИНАВСЬКОМУ ВАРІАНТІ ОЛСІАНІВСЬКОЇ ПАРАДИГМИ
5 PR В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ: ЗМІНА СТАТУСУ?
6 І. І. СРЕЗНЕВСЬКИЙ І СУЧАСНІСТЬ: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МОВИ
7 ІГРОВІ МЕТОДИ ЯК ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
8 ІДЕАЛ ВИХОВАННЯ І КУЛЬТ ЗНАНЬ В ІРАНСЬКІЙ ОСВІТНІЙ ТРАДИЦІЇ ІХ-ХІ СТОЛІТТЯ: РЕТРОСПЕКТИВА ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВЧЕННЯ
9 ІМІДЖ КОРПОРАТИВНОГО ВИДАННЯ: СТРУКТУРА ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ
10 ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
11 ІНМУТАЦІЯ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ВІД ГРОМАДСЬКИХ ДО ПОЛІТИЧНИХ
12 ІНМУТАЦІЯ У МЕРЕЖЕВІЙ КОМУНІКАЦІЇ
13 ІНМУТАЦІЯ У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
14 ІНМУТАЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ТА УСТАНОВОК ВОЛОНТЕРІВ
15 ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЯК ЗАСІБ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ЦЕРКВИ
16 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗМІСТ КОНЦЕПТУ РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ СВІДОМОСТІ (за результатами психолінгвістичного експерименту)
17 АДЪЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ДЕТСКОЙ РЕЧИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
18 АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ
19 АКСІОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
20 АКСІОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА У РЕЛІГІЙНО-МІФОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДАВНЬОГО СХОДУ
21 АКТИВІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
22 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
23 АНАЛІЗ ПОСИЛАНЬ В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРУКТУР
24 АНАЛИЗ ГИПЕРТЕКСТА КОНВЕРГЕНТНЫХ МЕДИА С ПОЗИЦИИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНО­ОПОСРЕДСТВОВАННОЙ КОММУНИКАЦИИ
25 АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (на примере курсантов военного вуза)
26 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ
27 АНГЛИЙСКИЕ СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В ТЕКСТЕ
28 АПЕЛЮВАННЯ ДО КАТЕГОРІЇ СИМВОЛУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ РЕКЛАМНОМУ МІФІ
29 АРТ-ТЕРАПІЯ В ПРОЦЕСІ ДІАГНОСТУВАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
30 АРХЕТИПНА МОДЕЛЬ ІСТОРИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
31 АУДІЮВАННЯ ЯК ВИД МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
32 БІЛІНГВІЗМ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ВИМІР
33 БЛОГ ЯК ГІПЕРЖАНР ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ
34 БЛОГ-ЗАПИСИ ЯК ЖАНР ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ
35 ВІДОБРАЖЕННЯ СВОЄРІДНОСТІ МОВНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ У ПАРЕМІЙНІЙ КАРТИНІ СВІТУ: ОМОВЛЕННЯ КОНЦЕПТУ СУДДЯ
36 ВІДОБРАЖЕННЯ СВОЄРІДНОСТІ МОВНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ У ПАРЕМІЯХ: РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗАКОНУ КОМУНІКАТИВНОГО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ
37 ВІКОВІ ВІДМІННОСТІ СЕМАНТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЧАСУ
38 ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБРАЗУ В ПОНЯТТЯ У ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ВНЗ
39 ВІЛЬНИЙ АСОЦІАТИВНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ЗАСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
40 ВАРВАРИЗМИ В МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ
41 ВАРИАНТЫ ДИСКУРСИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПОВСЕДНЕВНОМ СЕМЕЙНОМ ДИАЛОГЕ
42 ВАРИАТИВНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЙ МЕТАЯЗЫКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЧЕВОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
43 ВЕДУЧИЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОГРАМ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДІОКОМПАНІЇ УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ ФАХУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА - ІНФОРМАЦІЙНИКА
44 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЖАНРОВИХ СТЕРЕОТИПІВ У КІНОКРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
45 ВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗА МИРА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ
46 ВЕРБАЛЬНАЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
47 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ СВІДОМОГО І НЕСВІДОМОГО В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАХИСТІВ
48 ВЗАИМОПОНИМАНИЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОБЕСЕДНИКОВ В ДИАЛОГЕ
49 ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
50 ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОШУКИ ТА СОЦІАЛЬНІ ЕФЕКТИ
51 ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В WEB
52 ВИРТУАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ БЛОГЕРА (НА ПРИМЕРАХ ЖЕНСКИХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ БЛОГОВ РУНЕТА И УКРНЕТА)
53 ВНЕСОК Б. Ф. БАЄВА В РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЇ ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ
54 ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙМАННЯ В ЗАСВОЄННІ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
55 ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ КАУЗАЦІЇ СТРУКТУРНО - СЕМІОТИЧНОЇ МОДЕЛІ МЕТАМОРФОЗИ В АНГЛОМОВНОМУ БРИТАНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ
56 ГАЗЕТИ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 20 - 40-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОГО МАРКУВАННЯ НАЗВ
57 ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА КОММУНИКАТИВНОГО ЖАНРА «ФЛИРТ»
58 ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА ОБЫДЕННОГО ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ
59 ГЕНДЕРНИЙ КРИТЕРІЙ ПСИХОСОЦІАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИБОРУ НОМІНАЦІЇ АДРЕСАТА МОВЛЕННЯ
60 ГЕНЕЗИС АНГЛОЯЗЫЧНОГО ОТНОШЕНИЯ К ИСЧИСЛЯЕМЫМ И НЕИСЧИСЛЯЕМЫМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ И ИХ ФУНКЦИЯ В АВТОРСКОМ ТЕКСТЕ
61 ГЕРОЇ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК В АРХЕТИПОВІЙ СВІДОМОСТІ СУСПІЛЬСТВА
62 ГЕТЕРОГЕННА ПРИРОДА ВПЛИВУ В МОДЕЛЮВАЛЬНИХ ПЕРСПЕКТИВАХ НЛП
63 ГИПЕРТЕКСТ: ПИСЬМЕННЫЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТЫ
64 ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И МАСС-МЕДИА: ВЕКТОРЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ
65 ДІЛОВА ГРА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
66 ДІЯЛЬНІСНА ПСИХОЛІНГВІСТИКА Л. с. виготського
67 ДВАНАДЦЯТЬ ПОСТУЛАТІВ В. В. РІЗУНА ЯК ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ЯВИЩА КОГНІТИВНОЇ ОБМЕЖЕНОСТІ (на прикладі термінологічних систем, що функціонують у телепросторі)
68 ДЕТАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В АСПЕКТЕ СТИЛЕОБРАЗОВАНИЯ
69 ДЕТСКИЕ РЕЧЕВЫЕ САМОИСПРАВЛЕНИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ РЕФЛЕКСИИ[1]
70 ДЕТСКИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИЙ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ
71 ДЕТСКОЕ ДВУЯЗЫЧИЕ В КАЗАХСТАНЕ: ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
72 ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ІМПЛІЦИТНИХ ЗНАНЬ ДОШКІЛЬНИКІВ
73 ДИАЛОГ В ИНТЕРАКТИВНЫХ РАДИОПРОГРАММАХ
74 ДИНАМІКА НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ
75 ДИНАМІКА СОЦІОЛЕКТУ «ARGOT» У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
76 ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗА «СТАЛИН» В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ РУССКИХ[5]
77 ДИСКУРСИВНІ І ПРАГМАТИЧНІ МАРКЕРИ СТАНУ ЕМОЦІЙНОЇ НАПРУГИ АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИКА В ІНТЕРВ’Ю: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
78 ДИФУЗНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЦІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ СУЧАСНОЇ ПЕРІОДИКИ
79 ДО ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ У ПРОФЕСІЯХ ТИПУ “ЛЮДИНА-ЛЮДИНА”
80 ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОГО „Я” У РІЗНИХ ВИДАХ НАРИСІВ (на матеріалі українських газетних видань початку XXI ст.)
81 ДО ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
82 ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ И ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
83 ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК УСПІШНОСТІ ВИРІШЕННЯ ГОЛОВНИХ ЖИТТЄВИХ ЗАВДАНЬ
84 ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ВЕРБАЛЬНОЇ ТА НЕВЕРБАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
85 ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕЛІГІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
86 ЕПІСТОЛЯРІЙ БЛОГОФЕРИ
87 ЕТАПИ РОЗВИТКУ РЕЦЕПТИВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА БАЗІ АНГЛІЙСЬКОЇ
88 ЕТНІЧНІ МАС-МЕДІА КАРАЇМІВ ПОЛЬЩІ
89 ЕТНОКУЛЬТУРНІ АРХЕТИПИ ЯК БАЗОВІ МОДЕЛІ ІСТОРИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
90 ЕТНОСИМВОЛІКА КОЛЬОРУ ЯК ПСИХО - ТА СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ МАНІПУЛЯТИВНИЙ КВАЛІФІКАТОР ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ
91 ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ РАДІОПЕРЕДАЧІ М. ЖУЛИНСЬКОГО “УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: ВЧОРА І СЬОГОДНІ”
92 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ ДЕРЖАВИ
93 ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ІМПЕРАТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
94 ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ФАКТОР РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
95 ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ В АМЕРИКАНСЬКОМУ СУДОВОМУ ДИСКУРСІ
96 ЗАСТАРІЛА ЛЕКСИКА ЯК СТИЛІСТИЧНИЙ ЗАСІБ У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ДМИТРА ПАВЛИЧКА
97 ЗМІСТОВА МОДЕЛЬ ПСИХОСЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН
98 ЗНАКОВІ КОНЦЕПТИ-ОБРАЗИ ДЛЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ ЛЮДИНА В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ М. СТЕЛЬМАХА У ТРАКТУВАННІ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ
99 ЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ ИМЕН ПЕРСОНАЖЕЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. ПЕЛЕВИНА)
100 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ, ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ В КОГНИТИВНОМ КОМПОНЕНТЕ ИХ РЕЧЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
 
<< Начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 5