Книги по психологии

Психолінгвістика
Фильтр по заголовкам     Показывать по 
Название
101 ИНТЕНЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ДИАЛОГА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОБЕСЕДНИКОВ
102 ИНТЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ВЫБОРА СРЕДСТВ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (на примере масс-медийного дискурса)
103 ИНТЕРНЕТ-ЛИНГВИСТИКА КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ
104 ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА РЕЛИГИОЗНЫХ РЕСУРСОВ: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕКИЙ И ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
105 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ И ФАКТОВ В ТЕКСТАХ РАЗНЫХ ЖАНРОВ
106 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТЫ
107 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХ ЯЗЫКОВ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СИТУАЦИИ ИГРЫ
108 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В КОРПОРАТИВНОЙ ИНТЕРНЕТ - КОММУНИКАЦИИ (на примере постов англоязычных корпоративных блогов)
109 К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РУБРИКАЦИИ ТЕКСТОВ: ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
110 К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ ДЕТСКИХ ПИСЬМЕННЫХ ОШИБОК
111 К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА
112 К ВОПРОСУ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОВЛАДЕНИЯ РЕЧЬЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
113 К ОБОСНОВАНИЮ КАТЕГОРИИ ГЕНДЕРА В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
114 К ОБОСНОВАНИЮ ЛИЧНОСТНО-ОБУСЛОВЛЕННЫХ СТРАТЕГИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА
115 КІЛЬКІСНО-ЯКІСНІ ЗМІНИ КАТЕГОРІЇ РЕЗУЛЬТАТИВА (на матеріалі української мови)
116 КІНОКОМЕДІЯ ЯК ЖАНР ВІДЕОВЕРБАЛЬНОГО ДИСКУРСУ США
117 КАК ДЕТИ 5-7 ЛЕТ ПЕРЕДАЮТ СМЫСЛ КАРТИНКИ: НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
118 КАТЕГОРІЯ ПОРІВНЯННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНУВАННЯ: ПРОЕКЦІЯ НА ДИСКУРСИВНУ ПРАКТИКУ ПЕРЕКЛАДАЧА
119 КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И ТЕОРИЯ СОЗНАНИЯ ДЕТЕЙ, ГОВОРЯЩИХ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ
120 КОЛЕКЦІОНУВАННЯ, ФІЛОФОНІЯ, МЕЛОМАНІЯ, АУДІОФІЛІЯ: ПСИХОКОМУНІКАЦІЙНА СКЛАДОВА «РАДЯНСЬКОЇ МОДЕЛІ» МАГНІТОФОННОЇ СУБКУЛЬТУРЫ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
121 КОММУНИКАЦИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ: ОБУЧЕНИЕ И САМОНАУЧЕНИЕ
122 КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУГЕСТИВНОГО ВПЛИВУ В ДИСКУРСІ АМЕРИКАНСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ
123 КОМУНІКАТИВНА ДОСКОНАЛІСТЬ СТУДЕНТІВ ПТНЗ: ДІАГНОСТУВАННЯ Й ПСИХОКОРЕКЦІЙНІ ЗАХОДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ
124 КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ І ДІЛОВА КОНТАКТНІСТЬ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ
125 КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА ЯК ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА ПРОБЛЕМА
126 КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
127 КОМУНІКАТИВНА МАЙСТЕРНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
128 КОМУНІКАТИВНА МОТИВАЦІЯ У НАВЧАННІ УСНОМУ ІНШОМОВНОМУ СПІЛКУВАННЮ
129 КОМУНІКАТИВНИЙ РИТУАЛ У СУДОВОМУ ДИСКУРСІ
130 КОМУНІКАЦІЇ WEB 2.0 У ПОЛІТИЧНИХ ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ
131 КОНСТРУЮВАННЯ МОДЕЛІ МОВЛЕННЄВОЇ ГЕНЕЗИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
132 КОНТЕКСТУАЛЬНО-ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ У ХХІ СТОЛІТТІ
133 КОНЦЕПТ-ОБРАЗ ПІСНЯ ЯК РЕПРЕЗЕНТАТОР КОНЦЕПТУ ЛЮДИНА В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ М. СТЕЛБМАХА
134 КОНЦЕПТЫ “СВОЙ” - “ЧУЖОЙ” КАК РЕФЛЕКСЫ КОММУНИКАТИВНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ В АСПЕКТЕ АНАЛИЗА ДЕЛОВОГО ДИСКУРСА
135 КРИМІНАЛЬНА ЖУРНАЛІСТИКА: теоретичні засади експериментальних підходів з визначення впливу медіа насильства на аудиторію ЗМІ
136 КУЛЬТУРНО-ДИАЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА
137 ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКІ ТА ПСИХОЛІНГВІСТЧНІ АСПЕКТИ СЛОВА В СПАДЩИНІ Г. С. СКОВОРОДИ
138 ЛІТЕРАТУРНА ТРАДИЦІЯ ТА ЕКСТРА-ЛІТЕРАТУРНА РЕАЛЬНІСТЬ - КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОДУКУВАННЯ, ІСНУВАННЯ І СПРИЙМАННЯ ТЕКСТІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
139 ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОТІК У ВІДТВОРЕННІ КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
140 ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ
141 ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПЕРВОЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
142 ЛИНГВОГЕНДЕРОЛОГИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ В АРМИИ
143 ЛИНГВОСИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СЛОВОМ
144 МІРА СЕМАНТИЧНОГО НАПОВНЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПАРАМЕТРІВ В ОДНОМУ ІЗ БРИТАНСЬКИХ ТЕКСТІВ І РОЛЬ МОВНИХ ФОРМ В ТАКОМУ ЗМІСТІ
145 МАГІЯ РЕКЛАМИ ЯК МИСТЕЦТВО «ПРИВОРОЖИТИ» ПОКУПЦЯ
146 МАНИПУЛЯЦИЯ В ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ
147 МАРКЕРИ АРГУМЕНТАЦІЇ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
148 МЕДІАВІРУС: БАЗОВІ ОЗНАКИ Й ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
149 МЕДІАМОРФОЗИС ЖУРНАЛІСТИКИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЦИФРОВІЙ ІМПЕРІЇ
150 МЕДІЙНІСТЬ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ОЗНАК БЛОГА
151 МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ
152 МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРЪЯЗЫК В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
153 МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ОМОНИМИЯ РУССКОГО И АРАБСКОГО ЯЗЫКОВ
154 МЕРЕЖЕВЕ МОВЛЕННЯ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ
155 МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ В ПОЕЗІЇ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО
156 МЕТОД ИНТЕНТ-АНАЛИЗА В ИЗУЧЕНИИ ДИСКУРСА
157 МЕТОДИКА АНАЛИЗА ОБРАЗОВ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ, РЕПРЕЗЕНТИРОВАННЫХ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
158 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
159 МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОНТЕНТУ В УМОВАХ АВТОРИТАРНОЇ СИСТЕМИ
160 МИСЛЕКОМУНІКАЦІЯ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
161 МОВА ЯК ДЕТЕРМІНАНТ АКСІОЛОГІЧНОГО БАЛАНСУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
162 МОВА ЯК ОСНОВА МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ СИНЕРГІЇ Й БАЗОВИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОГО СВІТОГЛЯДУ ФІЛОЛОГА
163 МОВЛЕННЄВІ СТИЛІ У НОВІЙ ПАРАДИГМІ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ЗНАННЯ
164 МОВЛЕННЄВА АГРЕСІЯ У СУЧАСНОМУ ЩОДЕННИКОВОМУ ДИСКУРСІ
165 МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛІНГВІСТИКИ
166 МОВЛЕННЄВА ЗДАТНІСТЬ ТА МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ПІДСТРУКТУРИ МОВЛЕННЄВОГО ДОСВІДУ ОСОБИСТОСТІ
167 МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ МОВЛЕННЄВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
168 МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ УПРАВЛІНЦЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В АСПЕКТІ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ
169 МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО РАДІОЖУРНАЛІСТА: РЕАЛЬНІСТЬ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
170 МОВЛЕННЄВА ПОВЕДІНКА ПОДРУЖЖЯ В СИТУАЦІЯХ АДЮЛЬТЕРУ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
171 МОВЛЕННЄВИЙ ВПЛИВ В КОМУНІКАТИВНІЙ ВЗАЄМОДІЇ
172 МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ ЯК СКЛАДОВА ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
173 МОВНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
174 МОВНА АДАПТАЦІЯ ЯК РІЗНОВИД СОЦІО-КУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ МІГРАНТІВ ДО ІНШОМОВНОГО СЕРЕДОВИЩА
175 МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА В АСПЕКТІ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
176 МОВНА СВІДОМІСТЬ ІВАНА ФРАНКА у вимірах Тендерної лінгвістики
177 МОВНА СВІДОМІСТЬ ЕТНОСУ: РЕАЛІЗАЦІЯ ОЦІННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГРАМАТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ ЖІНОЧОГО РОДУ
178 МОВНА СВІДОМІСТЬ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО : РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ-КОНЦЕПТУ ЖІНКИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ “ЮЛІЯ АБО ЗАПРОШЕННЯ ДО САМОВБИВСТВА”)
179 МОВНА СПІЛЬНІСТЬ ТА ВІДМІННІСТЬ СФЕР СВІДОМОСТІ ТА НЕСВІДОМОГО
180 МОДЕЛЬ ПОРОДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ НОМЕНКЛАТУРНИХ НАЙМЕНУВАНЬ ССАВЦІВ
181 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ НОМІНАЦІЇ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ
182 МОНОСЕМАНТИ У СУЧАСНОМУ АНГЛІЙСЬКОМУ РОЗМОВНОМУ МОВЛЕННІ
183 МОРФОЛОГИЯ ФЛЕКТИВНОГО ЯЗЫКА В ОНТОГЕНЕЗЕ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ
184 МОТИВАЦІЯ ДИДАКТИЧНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ВИКЛАДАЧАМИ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
185 МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТА - МАЙБУТНЬОГО СУБ’ЄКТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
186 МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
187 НАРОДНАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА МИРА РЕБЕНКА
188 НАУКОВА І НАРОДНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
189 НАЧЕРКИ ДО МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
190 НЕЙРОПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОЇ ПАМ’ЯТІ ОСОБИСТОСТІ
191 НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСПЕШНОСТЬ ОВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ КАК ИНОСТРАННЫМ
192 НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ В РЕЧИ
193 НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА В МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
194 НОВІ ДИФУЗНІ ПРОЦЕСИ КРИМІНАЛЬНОГО ТА МОЛОДІЖНОГО ЖАРГОНУ В МОВІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ “УКРАЇНСЬКА ПРАВДА”
195 НОВІ ДИФУЗНІ ПРОЦЕСИ РОЗМОВНОЇ ЛЕКСИКИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ
196 НОВЫЙ ПОДХОД К ОВЛАДЕНИЮ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
197 НОМИНАЦИИ САМООЦЕНКИ В АКТАХ АВТОКОММУНИКАЦИИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ (на материале англоязычных художественных произведений)
198 НООЦЕНТРИЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ НОВОЇ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ
199 О «ПСИХОПРОСОДИКЕ» РЕЧИ КАК РАЗДЕЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОФОНЕТИКИ В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ
200 О ВИЗУАЛЬНОМ КОМПОНЕНТЕ В КОММУНИКАТИВНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ АВТОРСКОГО ТЕКСТА
 
<< Начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая > Последняя >>
Страница 2 из 5