Книги по психологии

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ОВС УКРАЇНИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Периодика - Психологічні перспективи

О. В. Сахнік

У статті описано результати досліджень, метою яких є визначення пріори­тетних напрямів професійно-психологічної підготовки співробітників органів внутрішніх справ України до управлінської діяльності, що стане основою розробки особистісно орієнтованої програми роботи з указаною категорією осіб та критеріїв оцінки її ефективності.

Ключові слова: управлінська діяльність, працівник ОВС, психологічна готовність, професійно-психологічна підготовка.

Сахник О. В. Основные направления профессионально-психологичес­кой подготовки работников ОВД Украины к управленческой деятельнос­ти. В статье описываются результаты исследования, целью которого являлось определение приоритетных направлений профессионально-психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел Украины к управленческой деятельности, что послужит основой разработки личностно ориентированной программы роботы с данной категорией лиц та критериев оценки ее эффек­тивности.

Ключевые слова: управленческая детельность, работник ОВД, психологи­ческая готовность, профессионально-педагоическая подготовка.

Sakhnik O. V. The Main Directions of Professional and Psychological Training of the Officers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for Their Management Activity. The article deals with the results of the research the purpose of which was the definition of the priority directions of professional and psycho­logical training of the officers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for their management activity, that will serve the basis for the development of the indivi­duality-oriented programme of work with the given category of persons and evaluation indicators of its efficiency.

Key words: management activity, officer of the Ministry of Internal Affairs, psychological readiness, professional and psychological training.

Постановка наукової проблеми. Завдання підготовки високо­кваліфікованих співробітників ОВС України управлінської ланки вимагає розробки й упровадження в практику науково обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення продуктивності освітнього процесу та процесу професійного становлення цієї категорії осіб на керівних посадах. Управлінська діяльність співробітника ОВС складна й бага­тогранна, її успішність залежить, насамперед, від ступеня відповідності рівня сформованості знань, умінь і навичок вимогам, які вису­ваються до міліцейського менеджера. Засобом ефективного розв’я­зання проблеми професійного становлення управлінців ОВС, на нашу думку, може стати розробка особистісно орієнтованої програми їх підготовки до виконання управлінських функцій, яка ґрунтується на баченнях діючих правоохоронців щодо її напрямів та має реальний механізм оцінки ефективності проведеної за нею роботи.

Виклад основного матеріалу. Визначення пріоритетних напря­мів професійно-психологічної підготовки працівника ОВС до управ­лінської діяльності, цільових установок його професійного станов­лення на керівній посаді, за нашим баченням, необхідно починати зі змістовної інтерпретації знань, умінь і навичок, які забезпечать ефек­тивність вирішення ним службових завдань під час виконання безпо­середніх функціональних обов’язків, а також з оцінки його характе­рологічних особливостей, рівня особистісного потенціалу, виходячи з переліку відомчих та суспільних вимог щодо фахівця цього профілю.

Практика визначення цільових установок професійного станов­лення управлінських кадрів ОВС у практичному підрозділі показує, що найкращих результатів можна досягнути лише за умови комплекс­ного використання емпіричного та теоретико-експериментального методів, кінцевою метою впровадження яких є перевірка ефективнос­ті застосування запропонованих інноваційних технологій [1-11 та ін.]. У нашому випадку суть останнього полягає у виявленні професійно- важливих рис особистості, яка включена в діяльність, що вивчається, у здійсненні декомпозиції цих характеристик на частини, що розмі­щені на різних ієрархічних рівнях, перевірці функціональності про­грами особистісно орієнтованої професійно-психологічної підготовки працівників міліції до управлінської діяльності, що побудована за визначеними в результаті теоретико-експериментальної роботи на­прямами. Цей метод дає змогу отримати ієрархію (піраміду) цілей процесу професійного становлення: від основних, що вирішуються протягом усього процесу, до проміжних і кінцевих. Розроблена піра­міда цілей надасть змогу об’єктивно подивитись на недоліки підго­товки працівників ОВС до управлінської діяльності, організації про­цесу супроводу їх професійного становлення на керівних посадах, указати на шляхи підвищення ефективності адаптації міліцейських менеджерів до умов оперативно-службової діяльності, що постійно змінюються.


В основу цього дослідження покладено системно-діяльнісний підхід. При цьому вихідні позиції пов’язані з тим, що:

- напрями професійно-психологічної підготовки майбутніх (дію­чих) правоохоронців до управлінської діяльності мають визна­чатися винятково з урахуванням даних, отриманих у результаті використання емпіричних та теоретико-експериментальних методів;

- програма професійно-психологічної підготовки працівника ОВС України до управлінської діяльності повинна бути особис - тісно орієнтованою й враховувати рівень розвитку психолого - акмеологічних резервів майбутнього (діючого) управлінця. Ця позиція є ключовим елементом у системній організації процесу дослідження та основою реального управління підготовкою співробітників ОВС, визначення змісту й діагностики успіш­ності їх професійної самореалізації на керівних посадах.

Застосування системно-діяльнісного підходу до вивчення проце­су професійного становлення управлінця ОВС є на сьогоднішній день найбільш перспективним і дозволяє, на наш погляд:

1) здійснювати професійну підготовку відповідно до психолого - професійної ієрархії цілей становлення шляхом досягнення єдиної узагальненої її мети;

2) гнучко перебудовувати програму особистісно орієнтованої про­фесійно-психологічної підготовки міліцейських менеджерів з ураху­ванням змін до вимог, що ставляться до особистості сучасного управлінця ОВС;

3) забезпечити об’єктивну систему оцінки ефективності роботи особистісно орієнтованої програми професійно-психологічної підго­товки працівників ОВС України до управлінської діяльності.

Із метою виявлення значущих складників успішної управлінської діяльності міліцейського менеджера ми звернулися до наукових ре­зультатів, здобутих В. І. Барком, Ю. Б. Ірхіним та іншими науков­цями [12-16], які провели детальне вивчення змісту професійної діяльності сучасного управлінця ОВС і визначили основні вимоги щодо його особистісних та фахових рис.

Так, В. І. Барко зазначає, що з урахуванням розробленої ним концепції психологічної готовності особистості до управлінської ді­яльності в систему професійно важливих рис керівника органу вну­трішніх справ доцільно передусім включити рівень розвитку й струк­туру загальних здібностей (інтелекту, креативності та активності), особливості мотиваційної спрямованості особистості, а також деякі характерологічні особливості. Одночасно науковець підкреслює, що додатково до структури психодіагностичної моделі сучасного ме­неджера міліції, яку він розробив, слід віднести низку професійних умінь (зокрема вирішувати нестандартні управлінські завдання, здат­ність мислити масштабно, забезпечити самоорганізацію управлін­ської системи, здійснювати оптимальну функціональну розстановку кадрів). Також управлінець ОВС, на його думу, має відповідати низці додаткових вимог, серед яких найбільше значення мають правова й управлінська компетентність, загальна ерудиція, знання напрямів діяльності органів внутрішніх справ та їх структури й функцій; орга­нізаційні здібності, дисциплінованість, фізичний стан [14, 108-109].

Із метою визначення психологічної готовності майбутнього (дію­чого) менеджера міліції до управлінської діяльності В. І. Барко запро­понував психодіагностичну модель поліцейського управлінця, що включає 12 структурних компонентів, серед яких їм названо загальні здібності, мислительні (інтелектуальні) процеси, психофізіологічні риси, спрямованість, характерологічні риси, емоційно-почуттєві риси характеру, особливості спілкування, самосвідомість, професійні управ­лінські вимоги, ділові й організаторські здібності, дисципліна та ставлення до праці, фізичний стан [14, 110-114]. Разом із тим, виокремлюючи основні та додаткові блоки в структурі психологічної готовності працівника міліції до управлінської діяльності, автор не акцентує увагу на тих її компонентах, робота над удосконаленням яких є пріоритетною для професійно-психологічної підготовки керів­ного складу ОВС до успішного виконання управлінських функцій.

Ю. Б. Ірхін у результаті проведеного ним дослідження, що перед­бачало здійснення психологічного аналізу керівної (управлінської) діяльності, запропонував опис професійно важливих рис керівника органу, підрозділу внутрішніх справ (психологічну модель особис­тості керівника ОВС), який у подальшому став основою інноваційної моделі психологічного відбору кандидатів на керівні посади на основі спеціально розробленої професіограми. Запропонована професіогра - ма складається із шести розділів та, зокрема, описує перелік основних професійних вимог до керівника та його особистості, визначає норми груп придатності кандидатів до здійснення керівної діяльності. Ю. Б. Ірхіним виділено 13 компонентів психологічної моделі керівни­ка, серед яких названо такі психологічні вимоги: діагностичні, прогностичні, проектувальні, організаційні, комунікативні, мотиваційні, емоційно-вольові, оцінювальні, гностичні, мовні, моральні, фізіо­логічні, фізичні [12, 235-237]. Автор зазначає, що під час здійснення відбору кандидатів для призначення на керівні посади спеціалісту, який проводить діагностичні заходи, пропонується вивчати професій­но важливі риси управлінця й визначати оптимальні значення їх вира - женості за допомогою професіограми керівника органу (підрозділу) внутрішніх справ відповідно до обраної тестової батареї (психогра - ми). Батарею психодіагностичних методик із психограми керівника органу, підрозділу внутрішніх справ рекомендується підбирати за по­требою, у суворій відповідності до мети діагностування та з ураху­ванням складності завдання й ступеня відповідальності [12, 154]. Таким чином, Ю. Б. Ірхін, виділяючи 13 компонентів психологічної моделі керівника, пропонує психологу на власний розсуд приймати рішення щодо вибору психодіагностичних методик вивчення особли­востей особистості, спираючись у кожному окремому випадку на суб’єктивне бачення щодо необхідних управлінцю рис для виконання поставлених перед ним завдань.

Аналіз наукових праць та необхідність розробки оптимальної за обсягом і змістом особистісно орієнтованої програми професійно- психологічної підготовки працівників міліції до управлінської діяль­ності та критеріїв оцінки її ефективності послугували поштовхом для проведення нами етапу дослідницької роботи, що полягав у з’ясуван­ні думки експертів щодо виокремлення найголовніших для виконання управлінських функцій умінь і характеристик особистості. Під час вибору методу дослідження нами враховувалася наукова думка щодо того, що динамічність системи “людина - професія” зумовлюється, з одного боку, постійним удосконаленням різних компонентів профе­сійної діяльності (знарядь праці, її предмета й умов тощо), а з другого зміною в процесі діяльності ролі тих чи інших професійно важ­ливих властивостей і перебудовою сукупності їх у цілому [12, 147]. Об’єктивно констатувати (спростувати) наявність таких змін уявляєть­ся можливим за умов звернення до думки тих осіб, які беруть участь у цьому виді діяльності, або мають до нього безпосереднє відношення.

Таким чином, наступним кроком нашої роботи стало залучення трьох груп експертів для надання експертних оцінок запропоновано­му набору професійно важливих рис успішного управлінця ОВС України з метою визначення найбільш актуальних для цього виду діяльності. В експертному оцінюванні взяло участь 99 осіб зі слухачів магістратури Академії управління МВС та працівників діючих під­розділів УМВС України в Хмельницькій області, поділених на три групи (по 33 працівники в кожній): перша група - слухачі ВНЗ, друга група - особи молодшого й середнього начальницького складу, третя група - особи старшого начальницького складу, посадові повнова­ження яких безпосередньо пов’язані з керівною діяльністю.

Початковий набір рис, що пропонувався для оцінки експертам, створювався з орієнтацією на психодіагностичну модель В. І. Бар­ка [14, 110-114]. Нами описано 11 запропонованих науковцем струк­турних компонентів психодіагностичної моделі керівника ОВС Укра­їни з розрахунку 15 характеристик на кожний компонент, 12-й ком­понент моделі (фізичний стан) в анкеті, що пропонувалась експертам, зазначався одним пунктом (п. 169) з огляду на те, що атестовані особи, які призначаються на керівні посади системи МВС України, в обов’язковому порядку мають проходити обстеження на військово- лікарській комісії, що заздалегідь обумовлює наявність у них міцного здоров’я та доброї фізичної підготовки. В анкету додатково включено ще п’ять характеристик, які не описували жоден із зазначених у моделі блоків рис, що в подальшому надало змогу запевнитися в невипадковості зроблених експертами виборів. У результаті отримано сукупність початкового набору рис особистості успішного управлін­ця ОВС, що складався зі 171 характеристики.

Експертам пропонувалося висловити свою думку щодо ступеня значущості для ефективної управлінської діяльності менеджера ОВС України кожної запропонованої для оцінки риси особистості й від­нести їх у розряд важливих, другорядних або тих, що не впливають на ефективність діяльності управлінця ОВС.

У результаті подальшої математичної обробки отриманого мате­ріалу було підраховано кількість наданих відповідей щодо кожної за­значеної в анкеті характеристики з метою її віднесення до зазначених вище груп: із 171 наведеної в анкеті риси, що може впливати на успішність професійної діяльності сучасного менеджера ОВС, нами відібрано 72, які експертами визнано найбільш важливими.

Отже, з огляду на результати проведеної дослідницької роботи, уявляється можливим констатувати той факт, що найбільш важливи­ми для успішного виконання управлінських функцій сучасного керів-


Ника ОВС визнано ті професійно-особистісні риси, що входять до блоків, які займають перші три рейтингові позиції:

- спрямованість особистості (16,7 % від загальної кількості вибо­рів);

- особливості спілкування особистості (15,3 % від загальної кіль­кості виборів);

- мислительні процеси (13,9 % від загальної кількості виборів);

- професійно-управлінські вимоги до особистості керівника ОВС (13,9 % від загальної кількості виборів).

Менш важливими виявилися, за результатами проведеної експер­тизи, риси, що входять до блоків, які зайняли із 4-ї по 6-ту рейтингові позиції, а саме:

- характерологічні риси (9,7 % від загальної кількості виборів);

- ділові й організаторські здібності (8,3 % від загальної кількості виборів);

- самосвідомість (6,9 % від загальної кількості виборів).

Визнані експертами такими, що практично не впливають на

Успішність управлінської діяльності, ті риси, що входять до блоків, розміщених на останніх (із 7-ї по 9-ту) рейтингових позиціях:

- дисципліна та ставлення до праці (5,6 % від загальної кількості виборів);

- психофізіологічні характеристики (4,2 % від загальної кількості виборів);

- емоційно-почуттєві риси (4,2 % від загальної кількості виборів);

- загальні здібності (1,4 % від загальної кількості виборів). Результати проведеної експериментальної роботи підтвердили

Отримані раніше дані щодо пріоритетності мотиваційних, комуніка­тивних та інтелектуальних характеристик особистості для успішної управлінської діяльності міліцейського менеджера, до яких приєдна­лися риси, що описують блок професійно-управлінських вимог до особистості керівника ОВС. Ураховуючи отримані результати дослід­жень, можна зробити висновок стосовно того, що проектувати про­граму професійно-психологічної підготовки працівників міліції до управлінської діяльності слід з орієнтацією на роботу над тими риса­ми особистості майбутнього (діючого) менеджера міліції, які входять до блоків, які зайняли три перших рейтингових позиції. Важливим, на нашу думку, є процентне вираження кількості виборів характеристик зазначених блоків, що вказує на необхідність дотримання певної послідовності у відпрацюванні структурних елементів програми: від більш пріоритетних напрямків підготовки до менш пріоритетних.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведена дослідницька робота надала змогу з’ясувати точки зору різних катего­рій правоохоронців на зміст управлінської діяльності в системі МВС України, фактори, що мають пріоритетне значення для формування особистості успішного міліцейського менеджера, роль особистості управлінця ОВС України у створенні сприятливих умов функціону­вання підпорядкованого колективу, здатного на професійному рівні виконувати покладені на нього обов’язки. У результаті здійснення науково-дослідних заходів визначено основні напрями проектування програми особистісно орієнтованої професійно-психологічної підго­товки співробітників ОВС України до управлінської діяльності та пошуку критеріїв оцінки її ефективності.

Література

1. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения / Василий Васильевич Давыдов. - М. : Педагогика, 1986. - 214 с.

2. Андреев Н. В. Методы диагностики и развития психологического потенциала руководителей органов внутренних дел / Николай Владимирович Андреев. - М. : Академия МВД России, 1995. - 130 с.

3. Барко В. І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ : [моно­графія] / Вадим Іванович Барко. - К. : Ніка-Центр, 2002. - 296 с. - [Психо­логічний аспект].

4. Барко В. І. Психологія управління персоналом органів внутрішніх справ / Вадим Іванович Барко. - К. : Ніка-Центр, 2003. - 448 с. - [Проактивний підхід ].

5. Барко В. І. Розвиток комунікативних умінь керівників міліції та вирішення конфліктів : [навч. посіб.] / Барко В. І., Ірхін Ю. Б., Підюков П. П. - К. : Київ. юрид. ін-т, 2005. - 120 с. - [Психолого-педагогічний аспект].

6. Бесчастный В. Н. Психология эффективного руководителя ОВД : [науч.-практ. пособ.] / Бесчастный В. Н., Лефтеров В. А., Литвинова Г. А. - Донецк : Донецк. юрид. ин-т МВД при ДонНУ, 2005. - 192 с.

7. Дорошенко Е. А. Оценка профессиональных, деловых и личностных качеств персонала : метод. рек. по аттестации руководителей и специалистов / Евгений Анатольевич Дорошенко. - К. : МАУП, 1996. - 176 с.

8. Еланов Л. Г. Экспертные оценки в управлении / Л. Г. Еланов, В. А. Кутузов.

- М. : Экономика, 1978. - 133 с.

9. Запорожцев Є. Г. Психологічні особливості діяльності керівника органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.


Психол. наук : спец. 19.00.06 “Юридична, психологія” / Є. Г. Запорожцев. - К., 2000. - 20 с.

10. Ірхін Ю. Б. Психологічна діагностика й прогнозування ефективності здій­снення управлінських функцій керівниками органів та підрозділів внутріш­ніх справ України / Юрий Борисович Ірхін // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра - гоманова. Серія № 12 : Психологія : зб. наук. пр. № 1 (25)) - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. - С. 242-254.

11. Кредісов А. І. Менеджмент для керівників / А. І. Кредісов, Є. Г. Панченко. - К. : Знання, 1999. - 556 с.

12. Ірхін Ю. Б. Психологічні засади професійного відбору кандидатів на керівні посади в органах внутрішніх справ України : дис. ... канд. психол. наук :

19.0. 06 / Юрій Борисович Ірхін. - К., 2006. - 262 с.

13. Запорожцев Є. Г. Психологічні особливості діяльності керівника ОВС України : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / Євген Георгійович Запо­рожцев. - К., 2000. - 214 с.

14. Барко В. І. Теоретико-психологічні засади управління персоналом органів внутрішніх справ : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.06 / Вадим Іванович Барко. - К., 2004. - 435 с.

15. Барко В. І. Теоретико-психологічні засади управління персоналом органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.06. “Юридична психологія” / В. І. Барко. - К., 2005. - 32 с.

16. Шаповалов О. В. Психологічні чинники плинності керівних кадрів та психо­логічне забезпечення роботи з резервом кадрів на висунення / Олександр Володимирович Шаповалов. - К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2002. - 90 с. - [Аналітичний огляд].