Книги по психологии

ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСОРНИХ ПРОЯВІВ У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Периодика - Психологічні перспективи

О. Раковчена

У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей стресорних проявів, що проявляються у змінах різних функціональних систем організму в медичних працівників. Проаналізовано, зокрема, поведінкові, інтелектуальні, емоційні та фізіологічні прояви стресу в медичних працівників.

Ключові слова: стрес, медичні працівники, організм, функціональні системи, поведінка, інтелект, емоції, фізіологічні прояви.

Раковчена О. Особенности стрессорных проявлений у медицинских работников. В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей стрессорних проявлений, которые проявляются в изменениях разных функциональных систем организма у медицинских работников. Про­анализированы, в частности, поведенческие, интеллектуальные, эмоциональные и физиологичные проявления стресса у медицинских работников.

Ключевые слова: стресс, медицинские работники, организм, функцио­нальная система, поведение, интеллект, эмоции, физиологические появления.

Rakovchena O. Medical Workers’ Features of Stress Displays. In the article the results of empiric research of features of displays of stress are presented in the changes of the different functional systems of organism for medical workers. The conduct, intellectual, emotional and physiology displays of stress are analysed for medical workers.

Key words: stress, medical workers, organism, functional system, conduct, intellect, emotions, physiological appearances.

Проблема професійного здоров’я людини останнім часом привер­тає до себе особливу увагу. Одним із важливих аспектів цієї пробле­ми є явище професійного стресу, що спричинює ускладнення здо­ров’я працівників. У теперішній час існує чимало професій, для яких імовірність виникнення професійного стресу є дуже високою. Профе­сійна діяльність медичних працівників належить до найбільш склад­них та відповідальних видів діяльності людини. Вона характеризуєть­ся значним інтелектуальним навантаженням, а в окремих випадках вимагає і більше фізичних зусиль та витривалості, уваги й високої працездатності в екстремальних умовах [7, 4].

Якість та ефективність праці медичних працівників багато в чому залежить від умов їх праці та стану здоров’я. Умови й характер праці

Різних категорій та професійних груп працівників охорони здоров’я заслуговують особливої уваги в питанні охорони їх здоров’я, оскіль­ки за родом своєї діяльності вони можуть піддаватися впливу різних негативних чинників виробничого середовища, таких як висока нервово-емоційна напруга, вимушена робоча поза, надмірна напруга аналізаторних систем, дискомфортний мікроклімат, недостатнє освіт­лення робочих місць, шкідливі хімічні речовини, біологічні агенти, шум, вібрація, ультразвук, іонізація, лазерний вплив тощо [7, 4].

Останнім часом значно розширилися дослідження психології праці та здоров’я медичних працівників. Ця проблематика знайшла відображення в роботах Г. С. Абрамової, Г. І. Куценко, В. Ф. Мі - накова, Т. І. Рогнинської [6], Є. І. Сошникова [7], Ю. А. Юдчиць [1], Л. М. Юр’євої [9], Б. А. Ясько [10] та ін., проте вони не охоплюють достатньою мірою всі необхідні аспекти, а проблема професійного стресу в медичних працівників практично не була предметом спеціаль­ного наукового розгляду, що й зумовило вибір теми нашого дослід­ження.

На підставі аналізу наукової літератури та проведених нами попе­редньо теоретичних досліджень під професійним стресом у медичних працівників ми розуміємо специфічну форму порушення фізіологічної та психічної діяльності медичних працівників, яка виникає у відповідь на негативний вплив робочої ситуації, що виникла в медичній організації і яка зумовлена індивідуально-психологічними характеристиками медичних працівників (особистісними, соціально - демографічними й організаційно-професійними) [4, 60].

Професійний стрес може виявлятись у змінах різних функціо­нальних систем організму, а інтенсивність порушень може варіювати від невеликої зміни емоційного настрою до серйозних захворювань. Відповідно до підходу російського вченого Ю. В. Щербатих [8, 35] щодо класифікації стресорних проявів ми будемо окремо розглядати поведінкові, інтелектуальні, емоційні та фізіологічні прояви стресу.

Метою емпіричного дослідження є вивчення особливостей про­явів професійного стресу в медичних працівників.

У рамках дослідження нами визначено такі завдання:

1) вивчити інтелектуальні ознаки професійного стресу в медич­них працівників;

2) визначити зміни поведінкових реакцій при професійному стре­сі в медичних працівників;

3) проаналізувати прояви професійного стресу в медичних пра­цівників у вигляді емоційних симптомів;

4) розглянути зміни фізіологічних процесів під час професійного стресу в медичних працівників.

Загальні підходи до дослідження та вибору його методів, критерії аналізу отриманих даних визначено нами відповідно до завдань дослідження, створеної моделі професійного стресу в медичних пра­цівників та з урахуванням вимог до організації емпіричного дослід­ження.

Дослідження проводилося в ряді медичних установ різного типу (поліклініки, відділення стаціонару, лікарня швидкої медичної до­помоги, приватна клініка) міста Києва. У дослідженні брали участь 140 лікарів різних спеціальностей віком від 23 до 66 років, чоловіків -

51,4 % , жінок - 48,6 %.

Для проведення дослідження проявів професійного стресу в ліка­рів застосовано авторську розробку російського вченого Ю. В. Щер­батих “Комплексна оцінка проявів стресу” [8, 229], яка дає змогу проаналізувати та оцінити наявні прояви стресу в інтелектуальній, поведінковій, емоційній і фізіологічній сферах життєдіяльності ме­дичних працівників. Математична обробка даних та представлення результатів здійснювалися за допомогою комп’ютерного пакету статистичних програм 8Р88 (версія 13) [3, 102].

Вирішуючи перше завдання дослідження, проаналізуємо зміни інтелектуальних процесів під час стресу в медичних працівників. Дані, що характеризують прояви професійного стресу в медичних працівників у інтелектуальній сфері їхньої життєдіяльності, пред­ставлені у вигляді діаграми (див. рис. 1).


image009


(8) 5,7 (7) 18,6


(5) 27,9


ІП переважання негативних думок 2П важкість зосередження Зп погіршення показників пам’яті

Помітне обертання думок навколо однієї проблеми 5□ підвищене відволікання 6п важкість ухвалення рішень 7 □ погані сни, кошмари 8□ часті помилки в обчисленнях 9 □ пасивність, бажання перекласти відповідальність 10П порушення логіки мисленя 11 □ імпульсивне мислення, поспішні рішення 12□ звуження “поля зору”


подпись: (10) 2 ^ 14,3 (11)14,3 (12) (9) 18подпись: 25,7 (2)подпись: 38,6 (3)подпись: 30,7 (4)image014Рис. 1. Інтелектуальні ознаки прояву професійного стресу в медичних

Працівників (кількість, %)

Як бачимо, 38,6 % опитаних респондентів відзначають погіршен­ня показників пам’яті. Постійна завантаженість свідомості обговорен­ням причин стресу та пошуком виходу з нього знижує ємність опера­тивної пам’яті, а змінений при стресі гормональний фон вносить порушення у процес відтворення необхідної інформації [8, 39]. У 30,7 % опитаних спостерігається постійне і безплідне обертання ду­мок навколо однієї проблеми; 29,3 % відзначають важкість прийняття рішень та тривалі коливання під час вибору; 28,6 % - переважання негативних думок; 27,9 % - підвищене відволікання, а також 25,7 % - важкість зосередження. Прояви вказаних симптомів у медичних працівників можуть стати причиною встановлення неправильного діагнозу та призначення неправильної схеми лікування, що може призвести до вповільнення процесу одужання пацієнта або ж до погіршення стану його здоров’я.

Для вирішення другого завдання дослідження проаналізуємо зміни поведінкових реакцій під час стресу в медичних працівників. Дані, що характеризують прояви професійного стресу в медичних працівників у поведінковій сфері їхньої життєдіяльності, представ­лені у вигляді діаграми (див. рис. 2). Установлено, що в значної кіль­кості опитаних медичних працівників спостерігаються поведінкові ознаки стресу, а саме: 60,7 % опитаних скаржаться на зменшення часу, який виділяється на спілкування з близькими і друзями; 54,3 %;

- на хронічний брак часу; 29,3 % респондентів відзначають збільшен-


Ня конфліктних ситуацій на роботі або в сім’ї; 28,6 % - порушення сну або безсоння; 22,1 % - утрату апетиту або ж надлишкове харчування, а 17,1 % - указують на низьку продуктивність діяльності. Наявність таких поведінкових ознак професійного стресу в медичних працівників указує на те, що у них відбувається як порушення режиму дня, що може призвести до погіршення стану здоров’я самого медичного працівника, порушення соціально-рольових функцій (підвищення конфліктності, зниження сенситивності під час спілкування тощо), а також професійні порушення, що можуть стати причиною збільшення помилок під час виконання звичних дій на роботі, що в діяльності медичних працівників просто недопустимо.

image015

1п втрата апетиту / надлишкове харчування 2п зростання помилок під час виконання звичних дій Зп прискорена / сповільнена мова 4а тремтіння голосу

5п збільшення конфліктних ситуацій на роботі/у сім'ї 6п хронічний брак часу

7п зменшення часу на спілкування з близькими та друзями 8п втрата уваги до свого зовнішнього вигляду 9п антисоціальна поведінка 10л низька продуктивність діяльності 11П порушення сну / безсоння 12л більш інтенсивне куріння / вживання алкоголю


Рис. 2. Поведінкові ознаки прояву професійного стресу в медичних працівників

(кількість, %)

Виконуючи третє завдання дослідження, проаналізуємо емоцій­ні прояви професійного стресу у медичних працівників. Дані, що відображають наявність у медичних працівників емоційних симпто­мів прояву професійного стресу, представлені у вигляді діаграми (див. рис. 3).

Так, 40,7 % опитаних відзначають у себе зменшення задоволе­ності життям; 37,1 % - дратівливість та напади гніву; у 30,7 % опитаних спостерігаються неспокій, підвищена тривожність; у 29,3 %

- зниження самооцінки, поява відчуття провини або незадоволеності собою або своєю роботою; 22,1 % респондентів відчувають зменшен­ня впевненості в собі, а 21,4 % медичних працівників, які брали участь в опитуванні, скаржаться на похмурий настрій.


image016


(11)8,6


(12) 29,3


(9) 40,7


8 22,1 " 15,7 (7) 6,4 ^ -37,1 5


1П неспокій, підвищена тривожність 2п підозрілість За похмурий настрій 4п відчуття постійної напруги, депресії 5П дратівливість, напади гніву 6П емоційна "тупість", байдужість 7П цинічний, недоречний гумор 8П зменшення відчуття впевненості у собі 9в зменшення задоволеності життям 10П відчуття відчуженості, самотності 11П втрата інтересу до життя

12С\ зниження самооцінки, відчутя провини / незадоволеності собою / своєї роботою


17,1 (4)


Рис. 3. Емоційні симптоми прояву професійного стресу в медичних працівників

(кількість, %)

За наявності певних передумов вищеописані емоційні прояви стресу в медичних працівників можуть вийти за межі психологічної норми та набути психопатологічних рис, які найчастіше проявляють­ся у вигляді різноманітних неврозів (астенічного, неврозу тривожного очікування тощо) [8, 43].

Для вирішення четвертого завдання дослідження розглянемо зміни фізіологічних процесів під час професійного стресу в медичних працівників. Дані, що характеризують зміни фізіологічних процесів під час стресу в медичних працівників, представлені у вигляді діагра­ми (див. рис. 4).

Фізіологічні прояви стресу стосуються майже всіх систем органів людини - травної, серцево-судинної та дихальної [8, 41]. Так, 55,0 % досліджуваних скаржаться на підвищену втомлюваність; 30,7 % - на болі у різних частинах тіла невизначеного характеру та головні болі;

26,4 % опитаних відзначають підвищення чи зниження артеріального тиску; 25,0 % - мають порушення процесів травлення (закріп, діарея, підвищене газоутворення).


image017


55,0 (7) 10,7 (6) 7,1(5) 25,0(4)


15,0 (3)


1п болі невизначеного характеру в різних частинах тіла 2□ підвищення чи зниження АТ

3 □ прискорений чи неритмічний пульс

4 □ порушення процесів травлення

5 □ порушення свободи дихання 6П відчуття напруги у м'язах 7Л підвищена втомлюваність 8□ тремтіння у руках, судоми

9Н поява алергіїї чи інших шкірних висипів 10П підвищена пітливість 11П зниження імунітету 12п швидке збільшення чи зниження ваги


Рис. 4. Фізіологічні симптоми прояву професійного стресу в медичних

Працівників (кількість, %)

Порушення нормальної діяльності окремих органів та їх систем, з одного боку, й відображення цих порушень у свідомості - з іншого, можуть призводити до комплексних фізіологічних та біохімічних порушень у медичних працівників, а саме до зниження імунітету, частих недомагань, підвищеної втомлюваності, а також до виникнен­ня та розвитку в них різних психосоматичних і хронічних захворювань.

Вивчення проявів професійного стресу в медичних працівників підтвердило наявність у них інтелектуальних та поведінкових ознак стресу, а також проявів емоційних та фізіологічних симптомів.

Отримані дані свідчать про те, що професійний стрес на сьогодні є значною проблемою в медичних організаціях та установах і по­требує впровадження спеціальних корекційно-розвивальних програм підготовки медичних працівників до запобігання та подолання ними професійного стресу.

Література

1. Абрамова Г. С., Юдчиц Ю. А. Психология в медицине: Учеб. пособ.- М.: ЛПА “Кафедра-М”, 1998.- 272 с.

2. Карамушка Л. М., Раковчена О. О. Комплексна оцінка проявів стресу у лікарів в умовах соціально-економічних змін // Лікарня в ХХ столітті: організація та управління медичною допомогою: Матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф., 5-6 черв. 2008 р. / Редкол.: Г. О. Слабкий (відп. ред.) та ін.- К., 2008.- 144 с.

3. Наследов А. Д. ЗРББ: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. 2-е изд.- СПб.: Питер, 2007.- 416 с.


4. Раковчена О. О. Особливості моделі виникнення та розвитку професійного стресу в медичних працівників // Актуальні проблеми психології. Т. 1: Органі­заційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки.- К.: Міленіум, 2005.- Ч. 19.- С. 60-64.

5. Раковчена О. О. Основні прояви професійного стресу в медичних працівни­ків // Психологічні та економічні основи забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій: Тези наук.-практ. конф. (22-23 трав. 2008 р., м. Біла Церква) / За наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Н. І. Кло - кар.- К.: Наук. світ, 2008.- 137 с.

6. Рогнинская Т. И. Синдром выгорания в социальных профессиях // Психол. журн.- 2002.- Т. 23.- № 3.- С. 85-95.

7. Труд и здоровье медицинских работников / В. Ф. Минаков, Г. И. Куценко, Е. И. Сошников и др.; Под ред. В. К. Овчарова.- М.: Медицина, 1985.- 216 с.

8. Щербатых Ю. В. Психология стресса и методы коррекции.- СПб.: Питер,

2006. - 256 с.

9. Юрьева Л. М. Профессиональное выгорание у медицинских работников.- К.: Сфера, 2004.- 263 с.

10.Ясько Б. А. Психология личности и труда врача: Курс лекций.- Р. н/Д: Феникс, 2005.- 304 с