ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ОВС УКРАЇНИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. В. Сахнік

У статті описано результати досліджень, метою яких є визначення пріоритетних напрямів професійно-психологічної підготовки співробітників органів внутрішніх справ України до управлінської діяльності, що стане основою розробки особистісно орієнтованої програми роботи з указаною категорією осіб та критеріїв оцінки її ефективності.

Ключові слова: управлінська діяльність, працівник ОВС, психологічна готовність, професійно-психологічна підготовка.

Сахник О. В. Основные направления профессионально-психологической подготовки работников ОВД Украины к управленческой деятельности. В статье описываются результаты исследования, целью которого являлось определение приоритетных направлений профессионально-психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел Украины к управленческой деятельности, что послужит основой разработки личностно ориентированной программы роботы с данной категорией лиц та критериев оценки ее эффективности.

Ключевые слова: управленческая детельность, работник ОВД, психологическая готовность, профессионально-педагоическая подготовка.

Sakhnik O. V. The Main Directions of Professional and Psychological Training of the Officers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for Their Management Activity. The article deals with the results of the research the purpose of which was the definition of the priority directions of professional and psychological training of the officers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for their management activity, that will serve the basis for the development of the individuality-oriented programme of work with the given category of persons and evaluation indicators of its efficiency.

Key words: management activity, officer of the Ministry of Internal Affairs, psychological readiness, professional and psychological training.

Постановка наукової проблеми. Завдання підготовки висококваліфікованих співробітників ОВС України управлінської ланки вимагає розробки й упровадження в практику науково обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення продуктивності освітнього процесу та процесу професійного становлення цієї категорії осіб на керівних посадах. Управлінська діяльність співробітника ОВС складна й багатогранна, її успішність залежить, насамперед, від ступеня відповідності рівня сформованості знань, умінь і навичок вимогам, які висуваються до міліцейського менеджера. Засобом ефективного розв’язання проблеми професійного становлення управлінців ОВС, на нашу думку, може стати розробка особистісно орієнтованої програми їх підготовки до виконання управлінських функцій, яка ґрунтується на баченнях діючих правоохоронців щодо її напрямів та має реальний механізм оцінки ефективності проведеної за нею роботи.

Виклад основного матеріалу. Визначення пріоритетних напрямів професійно-психологічної підготовки працівника ОВС до управлінської діяльності, цільових установок його професійного становлення на керівній посаді, за нашим баченням, необхідно починати зі змістовної інтерпретації знань, умінь і навичок, які забезпечать ефективність вирішення ним службових завдань під час виконання безпосередніх функціональних обов’язків, а також з оцінки його характерологічних особливостей, рівня особистісного потенціалу, виходячи з переліку відомчих та суспільних вимог щодо фахівця цього профілю.

Практика визначення цільових установок професійного становлення управлінських кадрів ОВС у практичному підрозділі показує, що найкращих результатів можна досягнути лише за умови комплексного використання емпіричного та теоретико-експериментального методів, кінцевою метою впровадження яких є перевірка ефективності застосування запропонованих інноваційних технологій [1-11 та ін.]. У нашому випадку суть останнього полягає у виявленні професійно- важливих рис особистості, яка включена в діяльність, що вивчається, у здійсненні декомпозиції цих характеристик на частини, що розміщені на різних ієрархічних рівнях, перевірці функціональності програми особистісно орієнтованої професійно-психологічної підготовки працівників міліції до управлінської діяльності, що побудована за визначеними в результаті теоретико-експериментальної роботи напрямами. Цей метод дає змогу отримати ієрархію (піраміду) цілей процесу професійного становлення: від основних, що вирішуються протягом усього процесу, до проміжних і кінцевих. Розроблена піраміда цілей надасть змогу об’єктивно подивитись на недоліки підготовки працівників ОВС до управлінської діяльності, організації процесу супроводу їх професійного становлення на керівних посадах, указати на шляхи підвищення ефективності адаптації міліцейських менеджерів до умов оперативно-службової діяльності, що постійно змінюються.


В основу цього дослідження покладено системно-діяльнісний підхід. При цьому вихідні позиції пов’язані з тим, що:

- напрями професійно-психологічної підготовки майбутніх (діючих) правоохоронців до управлінської діяльності мають визначатися винятково з урахуванням даних, отриманих у результаті використання емпіричних та теоретико-експериментальних методів;

- програма професійно-психологічної підготовки працівника ОВС України до управлінської діяльності повинна бути особис - тісно орієнтованою й враховувати рівень розвитку психолого - акмеологічних резервів майбутнього (діючого) управлінця. Ця позиція є ключовим елементом у системній організації процесу дослідження та основою реального управління підготовкою співробітників ОВС, визначення змісту й діагностики успішності їх професійної самореалізації на керівних посадах.

Застосування системно-діяльнісного підходу до вивчення процесу професійного становлення управлінця ОВС є на сьогоднішній день найбільш перспективним і дозволяє, на наш погляд:

1) здійснювати професійну підготовку відповідно до психолого - професійної ієрархії цілей становлення шляхом досягнення єдиної узагальненої її мети;

2) гнучко перебудовувати програму особистісно орієнтованої професійно-психологічної підготовки міліцейських менеджерів з урахуванням змін до вимог, що ставляться до особистості сучасного управлінця ОВС;

3) забезпечити об’єктивну систему оцінки ефективності роботи особистісно орієнтованої програми професійно-психологічної підготовки працівників ОВС України до управлінської діяльності.

Із метою виявлення значущих складників успішної управлінської діяльності міліцейського менеджера ми звернулися до наукових результатів, здобутих В. І. Барком, Ю. Б. Ірхіним та іншими науковцями [12-16], які провели детальне вивчення змісту професійної діяльності сучасного управлінця ОВС і визначили основні вимоги щодо його особистісних та фахових рис.

Так, В. І. Барко зазначає, що з урахуванням розробленої ним концепції психологічної готовності особистості до управлінської діяльності в систему професійно важливих рис керівника органу внутрішніх справ доцільно передусім включити рівень розвитку й структуру загальних здібностей (інтелекту, креативності та активності), особливості мотиваційної спрямованості особистості, а також деякі характерологічні особливості. Одночасно науковець підкреслює, що додатково до структури психодіагностичної моделі сучасного менеджера міліції, яку він розробив, слід віднести низку професійних умінь (зокрема вирішувати нестандартні управлінські завдання, здатність мислити масштабно, забезпечити самоорганізацію управлінської системи, здійснювати оптимальну функціональну розстановку кадрів). Також управлінець ОВС, на його думу, має відповідати низці додаткових вимог, серед яких найбільше значення мають правова й управлінська компетентність, загальна ерудиція, знання напрямів діяльності органів внутрішніх справ та їх структури й функцій; організаційні здібності, дисциплінованість, фізичний стан [14, 108-109].

Із метою визначення психологічної готовності майбутнього (діючого) менеджера міліції до управлінської діяльності В. І. Барко запропонував психодіагностичну модель поліцейського управлінця, що включає 12 структурних компонентів, серед яких їм названо загальні здібності, мислительні (інтелектуальні) процеси, психофізіологічні риси, спрямованість, характерологічні риси, емоційно-почуттєві риси характеру, особливості спілкування, самосвідомість, професійні управлінські вимоги, ділові й організаторські здібності, дисципліна та ставлення до праці, фізичний стан [14, 110-114]. Разом із тим, виокремлюючи основні та додаткові блоки в структурі психологічної готовності працівника міліції до управлінської діяльності, автор не акцентує увагу на тих її компонентах, робота над удосконаленням яких є пріоритетною для професійно-психологічної підготовки керівного складу ОВС до успішного виконання управлінських функцій.

Ю. Б. Ірхін у результаті проведеного ним дослідження, що передбачало здійснення психологічного аналізу керівної (управлінської) діяльності, запропонував опис професійно важливих рис керівника органу, підрозділу внутрішніх справ (психологічну модель особистості керівника ОВС), який у подальшому став основою інноваційної моделі психологічного відбору кандидатів на керівні посади на основі спеціально розробленої професіограми. Запропонована професіогра - ма складається із шести розділів та, зокрема, описує перелік основних професійних вимог до керівника та його особистості, визначає норми груп придатності кандидатів до здійснення керівної діяльності. Ю. Б. Ірхіним виділено 13 компонентів психологічної моделі керівника, серед яких названо такі психологічні вимоги: діагностичні, прогностичні, проектувальні, організаційні, комунікативні, мотиваційні, емоційно-вольові, оцінювальні, гностичні, мовні, моральні, фізіологічні, фізичні [12, 235-237]. Автор зазначає, що під час здійснення відбору кандидатів для призначення на керівні посади спеціалісту, який проводить діагностичні заходи, пропонується вивчати професійно важливі риси управлінця й визначати оптимальні значення їх вира - женості за допомогою професіограми керівника органу (підрозділу) внутрішніх справ відповідно до обраної тестової батареї (психогра - ми). Батарею психодіагностичних методик із психограми керівника органу, підрозділу внутрішніх справ рекомендується підбирати за потребою, у суворій відповідності до мети діагностування та з урахуванням складності завдання й ступеня відповідальності [12, 154]. Таким чином, Ю. Б. Ірхін, виділяючи 13 компонентів психологічної моделі керівника, пропонує психологу на власний розсуд приймати рішення щодо вибору психодіагностичних методик вивчення особливостей особистості, спираючись у кожному окремому випадку на суб’єктивне бачення щодо необхідних управлінцю рис для виконання поставлених перед ним завдань.

Аналіз наукових праць та необхідність розробки оптимальної за обсягом і змістом особистісно орієнтованої програми професійно- психологічної підготовки працівників міліції до управлінської діяльності та критеріїв оцінки її ефективності послугували поштовхом для проведення нами етапу дослідницької роботи, що полягав у з’ясуванні думки експертів щодо виокремлення найголовніших для виконання управлінських функцій умінь і характеристик особистості. Під час вибору методу дослідження нами враховувалася наукова думка щодо того, що динамічність системи “людина - професія” зумовлюється, з одного боку, постійним удосконаленням різних компонентів професійної діяльності (знарядь праці, її предмета й умов тощо), а з другого зміною в процесі діяльності ролі тих чи інших професійно важливих властивостей і перебудовою сукупності їх у цілому [12, 147]. Об’єктивно констатувати (спростувати) наявність таких змін уявляється можливим за умов звернення до думки тих осіб, які беруть участь у цьому виді діяльності, або мають до нього безпосереднє відношення.

Таким чином, наступним кроком нашої роботи стало залучення трьох груп експертів для надання експертних оцінок запропонованому набору професійно важливих рис успішного управлінця ОВС України з метою визначення найбільш актуальних для цього виду діяльності. В експертному оцінюванні взяло участь 99 осіб зі слухачів магістратури Академії управління МВС та працівників діючих підрозділів УМВС України в Хмельницькій області, поділених на три групи (по 33 працівники в кожній): перша група - слухачі ВНЗ, друга група - особи молодшого й середнього начальницького складу, третя група - особи старшого начальницького складу, посадові повноваження яких безпосередньо пов’язані з керівною діяльністю.

Початковий набір рис, що пропонувався для оцінки експертам, створювався з орієнтацією на психодіагностичну модель В. І. Барка [14, 110-114]. Нами описано 11 запропонованих науковцем структурних компонентів психодіагностичної моделі керівника ОВС України з розрахунку 15 характеристик на кожний компонент, 12-й компонент моделі (фізичний стан) в анкеті, що пропонувалась експертам, зазначався одним пунктом (п. 169) з огляду на те, що атестовані особи, які призначаються на керівні посади системи МВС України, в обов’язковому порядку мають проходити обстеження на військово- лікарській комісії, що заздалегідь обумовлює наявність у них міцного здоров’я та доброї фізичної підготовки. В анкету додатково включено ще п’ять характеристик, які не описували жоден із зазначених у моделі блоків рис, що в подальшому надало змогу запевнитися в невипадковості зроблених експертами виборів. У результаті отримано сукупність початкового набору рис особистості успішного управлінця ОВС, що складався зі 171 характеристики.

Експертам пропонувалося висловити свою думку щодо ступеня значущості для ефективної управлінської діяльності менеджера ОВС України кожної запропонованої для оцінки риси особистості й віднести їх у розряд важливих, другорядних або тих, що не впливають на ефективність діяльності управлінця ОВС.

У результаті подальшої математичної обробки отриманого матеріалу було підраховано кількість наданих відповідей щодо кожної зазначеної в анкеті характеристики з метою її віднесення до зазначених вище груп: із 171 наведеної в анкеті риси, що може впливати на успішність професійної діяльності сучасного менеджера ОВС, нами відібрано 72, які експертами визнано найбільш важливими.

Отже, з огляду на результати проведеної дослідницької роботи, уявляється можливим констатувати той факт, що найбільш важливими для успішного виконання управлінських функцій сучасного керів-


Ника ОВС визнано ті професійно-особистісні риси, що входять до блоків, які займають перші три рейтингові позиції:

- спрямованість особистості (16,7 % від загальної кількості виборів);

- особливості спілкування особистості (15,3 % від загальної кількості виборів);

- мислительні процеси (13,9 % від загальної кількості виборів);

- професійно-управлінські вимоги до особистості керівника ОВС (13,9 % від загальної кількості виборів).

Менш важливими виявилися, за результатами проведеної експертизи, риси, що входять до блоків, які зайняли із 4-ї по 6-ту рейтингові позиції, а саме:

- характерологічні риси (9,7 % від загальної кількості виборів);

- ділові й організаторські здібності (8,3 % від загальної кількості виборів);

- самосвідомість (6,9 % від загальної кількості виборів).

Визнані експертами такими, що практично не впливають на

Успішність управлінської діяльності, ті риси, що входять до блоків, розміщених на останніх (із 7-ї по 9-ту) рейтингових позиціях:

- дисципліна та ставлення до праці (5,6 % від загальної кількості виборів);

- психофізіологічні характеристики (4,2 % від загальної кількості виборів);

- емоційно-почуттєві риси (4,2 % від загальної кількості виборів);

- загальні здібності (1,4 % від загальної кількості виборів). Результати проведеної експериментальної роботи підтвердили

Отримані раніше дані щодо пріоритетності мотиваційних, комунікативних та інтелектуальних характеристик особистості для успішної управлінської діяльності міліцейського менеджера, до яких приєдналися риси, що описують блок професійно-управлінських вимог до особистості керівника ОВС. Ураховуючи отримані результати досліджень, можна зробити висновок стосовно того, що проектувати програму професійно-психологічної підготовки працівників міліції до управлінської діяльності слід з орієнтацією на роботу над тими рисами особистості майбутнього (діючого) менеджера міліції, які входять до блоків, які зайняли три перших рейтингових позиції. Важливим, на нашу думку, є процентне вираження кількості виборів характеристик зазначених блоків, що вказує на необхідність дотримання певної послідовності у відпрацюванні структурних елементів програми: від більш пріоритетних напрямків підготовки до менш пріоритетних.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведена дослідницька робота надала змогу з’ясувати точки зору різних категорій правоохоронців на зміст управлінської діяльності в системі МВС України, фактори, що мають пріоритетне значення для формування особистості успішного міліцейського менеджера, роль особистості управлінця ОВС України у створенні сприятливих умов функціонування підпорядкованого колективу, здатного на професійному рівні виконувати покладені на нього обов’язки. У результаті здійснення науково-дослідних заходів визначено основні напрями проектування програми особистісно орієнтованої професійно-психологічної підготовки співробітників ОВС України до управлінської діяльності та пошуку критеріїв оцінки її ефективності.

Література

1. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения / Василий Васильевич Давыдов. - М. : Педагогика, 1986. - 214 с.

2. Андреев Н. В. Методы диагностики и развития психологического потенциала руководителей органов внутренних дел / Николай Владимирович Андреев. - М. : Академия МВД России, 1995. - 130 с.

3. Барко В. І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ : [монографія] / Вадим Іванович Барко. - К. : Ніка-Центр, 2002. - 296 с. - [Психологічний аспект].

4. Барко В. І. Психологія управління персоналом органів внутрішніх справ / Вадим Іванович Барко. - К. : Ніка-Центр, 2003. - 448 с. - [Проактивний підхід ].

5. Барко В. І. Розвиток комунікативних умінь керівників міліції та вирішення конфліктів : [навч. посіб.] / Барко В. І., Ірхін Ю. Б., Підюков П. П. - К. : Київ. юрид. ін-т, 2005. - 120 с. - [Психолого-педагогічний аспект].

6. Бесчастный В. Н. Психология эффективного руководителя ОВД : [науч.-практ. пособ.] / Бесчастный В. Н., Лефтеров В. А., Литвинова Г. А. - Донецк : Донецк. юрид. ин-т МВД при ДонНУ, 2005. - 192 с.

7. Дорошенко Е. А. Оценка профессиональных, деловых и личностных качеств персонала : метод. рек. по аттестации руководителей и специалистов / Евгений Анатольевич Дорошенко. - К. : МАУП, 1996. - 176 с.

8. Еланов Л. Г. Экспертные оценки в управлении / Л. Г. Еланов, В. А. Кутузов.

- М. : Экономика, 1978. - 133 с.

9. Запорожцев Є. Г. Психологічні особливості діяльності керівника органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.


Психол. наук : спец. 19.00.06 “Юридична, психологія” / Є. Г. Запорожцев. - К., 2000. - 20 с.

10. Ірхін Ю. Б. Психологічна діагностика й прогнозування ефективності здійснення управлінських функцій керівниками органів та підрозділів внутрішніх справ України / Юрий Борисович Ірхін // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Дра - гоманова. Серія № 12 : Психологія : зб. наук. пр. № 1 (25)) - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. - С. 242-254.

11. Кредісов А. І. Менеджмент для керівників / А. І. Кредісов, Є. Г. Панченко. - К. : Знання, 1999. - 556 с.

12. Ірхін Ю. Б. Психологічні засади професійного відбору кандидатів на керівні посади в органах внутрішніх справ України : дис. ... канд. психол. наук :

19.0. 06 / Юрій Борисович Ірхін. - К., 2006. - 262 с.

13. Запорожцев Є. Г. Психологічні особливості діяльності керівника ОВС України : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / Євген Георгійович Запорожцев. - К., 2000. - 214 с.

14. Барко В. І. Теоретико-психологічні засади управління персоналом органів внутрішніх справ : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.06 / Вадим Іванович Барко. - К., 2004. - 435 с.

15. Барко В. І. Теоретико-психологічні засади управління персоналом органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.06. “Юридична психологія” / В. І. Барко. - К., 2005. - 32 с.

16. Шаповалов О. В. Психологічні чинники плинності керівних кадрів та психологічне забезпечення роботи з резервом кадрів на висунення / Олександр Володимирович Шаповалов. - К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2002. - 90 с. - [Аналітичний огляд].