Психолінгвістика

ИНТЕНЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ДИАЛОГА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОБЕСЕДНИКОВ
5 января 2022
Ирина Зачесова, Екатерина Калинкина (Москва, Россия) У статті ставиться завдання вивчення дитячого дискурсу, виявлення й характеристики інтенцій, пов ’язаних із взаємовідносинами співбесідників. Увага концентрується на стосунках домінування-підпорядкування-рівності та відповідних особливостях організації дискурсу безпосереднього спілкування. Ключові слова: дискурс, інтенціональний простір дискурсу, взаємовідношення в дискурсі, дитяче мовлення, мовленнєвий онтогенез. В настоящем исследовании...
ИНТЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ВЫБОРА СРЕДСТВ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (на примере масс-медийного дискурса)
5 января 2022
Наталья Павлова, Арина Григорьева (Москва, Россия) Стаття присвячена проблемі інтенційних основ вибору засобів мовленнєвого впливу, опису інтенційного простору дискурсу - сукупності інтенцій й інтенційних структур, притаманних конкретним видам дискурсу і складових їх психологічної основи; показані результати вивчення засобів впливу у різних видах мас-медійного дискурсу у відповідності з їх інтенційними характеристиками. Ключові слова: інтенції, інтенційні характеристики, інтенційні структури,...
ИНТЕРНЕТ-ЛИНГВИСТИКА КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ
5 января 2022
Татьяна Полякова (Харьков, Украина) У статті розглянуто питання появи нового виду комунікації - комп ’ютерно-опосередкованої комунікації, проаналізовано її відмітні риси. Також висвытлено питання появи мови, що обслуговує нове комунікативне середовище, її особливості. Сказано про появу нового напрямку мовознавства - інтернет-лінгвістики, проаналізовано проблеми даної галузі науки. Ключові слова: мова, Інтернет, інтернет-лінгвістика, комп ‘ютерно- опосередкована комунікація. В статье...
ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА РЕЛИГИОЗНЫХ РЕСУРСОВ: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕКИЙ И ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
5 января 2022
Игорь Шашков (Киев, Украина) У статті розглянуто лінгвокультурологічний і лінгвопрагматичний аспекти організації інтернет-спільнот релігійних ресурсів. Автор досліджує мережеві співтовариства релігійних інтернет-ресурсів як потенційний об'єкт для реалізації маніпулятивно-мовленнєвого впливу з використанням сугестивних мовних засобів. Ключові слова: мовна картина світу, віртуальна релігійна спільнота, мережеві спільноти, сугестивно-лінгвістичний вплив. В статье рассматриваются...
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ И ФАКТОВ В ТЕКСТАХ РАЗНЫХ ЖАНРОВ
5 января 2022
Ксения Нестеренко (Харьков, Украина) У статті проаналізовано окремі твори російської літератури кінця XIX - початку XX ст., що належать різним жанрам, сюжет яких заснований на юридичних справах. Виявлено мотивацію створення цих творів, проаналізовано основні художні особливості й прийоми, що сприяють їх адекватній інтерпретації. Ключові слова: юридичний факт, інтерпретація, жанр, художній прийом. В статье анализируются отдельные произведения русской литературы конца XIX - начала XX веков разных...
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТЫ
5 января 2022
Лариса Компанцева (Киев, Украина) У статті просліджуються етапи становлення інформаційно - комунікативних технологій; досліджуються можливі когнітивно-філософські трансформації інформаційного суспільства; визначаються складові Інтернет - комунікації як нового типу комунікації інформаційного суспільства. Ключові слова: Інтернет-комунікація, інформаційне суспільство, інформаційно-комунікативні технології, мережеві технології, комунікативні трансформації. В статье прослеживаются этапы становления...
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХ ЯЗЫКОВ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СИТУАЦИИ ИГРЫ
5 января 2022
Дарья Пересторонина (Пермь, Россия) У статті йдеться про використання дітьми дошкільного віку рідної та виучуваної мов, їх функціональної спрямованості, виборі лексичних і граматичних засобів в умовах мовної гри. Описуються найбільш характерні риси змішаних і власне англійських текстів, продукованих дітьми в ході ігор. Ключові слова: дитячий білінгвізм, ранній штучний білінгвізм, мовна гра, змішані/одномовні тексти, відтворювальні/сконструйовані тексти, переключення коду. В статье говорится об...
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В КОРПОРАТИВНОЙ ИНТЕРНЕТ - КОММУНИКАЦИИ (на примере постов англоязычных корпоративных блогов)
5 января 2022
Елена Землякова, Наталия Полоусова (Харьков, Украина) Статья посвящена анализу особенностей использования паралингвистических средств в корпоративной интернет-коммуникации. Объектом исследования выступают англоязычные корпоративные блоги. Авторы относят тексты корпоративных блогов к поликодовым текстам. Ключевые слова: блог, интернет-коммуникация, корпоративная коммуникация, креолизованный текст, параграфемика, паралингвистические средства. Статтю присвячено аналізу особливостей використання...
К ВОПРОСУ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОВЛАДЕНИЯ РЕЧЬЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
5 января 2022
Наталья Фомина (Рязань) Стаття присвячена проблемі навчання мовленнєвої діяльності на іноземній мові з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей мовних особистостей тих, хто навчається. Ключові слова: індивідуальні особливості, володіння мовою, іноземна мова, психолінгвістика. Статья посвящена проблеме обучения речевой деятельности на иностранном языке с учетом индивидуально-психологических особенностей языковых обучающихся личностей. Ключевые слова: индивидуальные особенности,...
К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РУБРИКАЦИИ ТЕКСТОВ: ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
5 января 2022
Алексей Добров (Санкт-Петербург, Россия) У статті розглянуто деякі психолінгвістичні фактори, що обмежують точність прийнятої сьогодні методики оцінювання ефективності автоматичної рубрикації текстів. Запропоновано деякі вдосконалення цієї методики, спрямовані на приведення її до відповідності з правилами організації психолінгвістичного експерименту й подолання цих факторів. Ключові слова: автоматична рубрикація текстів, психолінгвістичний експеримент, проекція тексту, польова структура,...
К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ ДЕТСКИХ ПИСЬМЕННЫХ ОШИБОК
5 января 2022
Елена Кадырова, Татьяна Кузьмина (Санкт-Петербург, Россия) Авторами розглянуто можливі підходи до аналізу помилок, характерних для ранніх етапів оволодіння письмом. Ключові слова: ранні етапи оволодіння письмом, одно-однозначні фонемно-графемні відношення, характеристики примітивного письма. Авторы рассматривают возможные подходы к анализу ошибок, характерных для ранних этапов освоения письма. Ключевые слова: ранние этапы освоения письма, одно-однозначные фонемно-графемные отношения,...
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА
5 января 2022
Алла Куринная (Запорожье, Украина) У статті розглядаються шляхи формування комунікативної культури учнів в умовах “конфліктного ” білінгвізму, технологічне забезпечення навчання мовам засобами риторики, проблеми моніторингу комунікативної культури школярів. Ключові слова: комунікативна культура, білінгвізм, моніторинг комунікативної культури. В статье рассматриваются пути формирования коммуникативной культуры учащихся в условиях “конфликтного ” билингвизма, технологическое обеспечение обучения...
К ОБОСНОВАНИЮ КАТЕГОРИИ ГЕНДЕРА В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
5 января 2022
Алла Андрухович (Киев, Украина) Стаття присвячена таким категоріям, як гендер, гендерна лінгвістика, або лінгвогендерологія, в сучасному науковому дискурсі. Висвітлюється походження, значення, функції та варіативність вживання й використання цих понять. Автор аналізує дослідження щодо характеру та динаміки конструювання гендера як продукту соціальних, політичних та культурних відносин, наголошує на необхідності сформувати, систематизувати та уточнити категорії, які в перспективі могли б стати...
К ОБОСНОВАНИЮ ЛИЧНОСТНО-ОБУСЛОВЛЕННЫХ СТРАТЕГИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА
5 января 2022
Елена Харитонова, Роман Чайковский (Магадан, Россия) У статті з психолінгвістичного погляду розглядаються особистісно - обумовлені стратегії в сфері художнього перекладу й асоціативні форми відображення долі репресованих перекладачів у перекладених ними текстах. Дослідження проводиться на матеріалі перекладів вірша P. M. Рільке “Пантера ” на російську й українську мови. Ключові слова: асоціація, особа перекладача, психолінгвістичні аспекти перекладу, стратегії перекладу, доля перекладача,...
КОЛЕКЦІОНУВАННЯ, ФІЛОФОНІЯ, МЕЛОМАНІЯ, АУДІОФІЛІЯ: ПСИХОКОМУНІКАЦІЙНА СКЛАДОВА «РАДЯНСЬКОЇ МОДЕЛІ» МАГНІТОФОННОЇ СУБКУЛЬТУРЫ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
5 января 2022
Олег Синеокий (Запоріжжя, Україна) У статті здійснено аналіз становлення й розвитку загальної моделі філофонії в структурі інститутів соціальної комунікації. Розглянуто психокомунікаційні особливості філофонічної комунікації як системи взаємодії особливого типу у сфері дозвілля. Вивчено причини та умови формування в СРСР магнітофонної субкультури. Обґрунтовано динаміку диско-комунікації в інформаційно - обмежених умовах від часів соціалізму до сучасних високотехнологічних умов. Ключові слова:...
КОМУНІКАТИВНА ДОСКОНАЛІСТЬ СТУДЕНТІВ ПТНЗ: ДІАГНОСТУВАННЯ Й ПСИХОКОРЕКЦІЙНІ ЗАХОДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ
5 января 2022
Марія Карп’юк (Київ, Україна) У статті розглядаються питання щодо необхідності врахувати рівень сформованості комунікативної досконалості студентів ПТНЗ з метою більш досконалої розробки психокорекційних заходів, спрямованих на розвиток професійної самосвідомості майбутніх кваліфікованих робітників. Ключові слова: діагностування, тести, рівень, моніторинг, психокорекція, тенденція, комунікація, досконалість, робітник. В статье рассматриваются вопросы необходимости учета уровня сформированности...
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ І ДІЛОВА КОНТАКТНІСТЬ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ
5 января 2022
Марія Карп’юк (Київ, Україна) У статті обґрунтовується актуальність розвитку комунікативної компетентності та ділової контактності для професійної самореалізації майбутніх кваліфікованих робітників; мотивуються особливості комунікативної взаємодії з урахуванням правил соціального партнерства. Ключові слова: постіндустріальний, Компетентність, комунікація, взаємодія, ділова контактність, толерантність, структура, цінності, професійна самореалізації, інтегрування. В статье рассматривается вопрос...
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА ЯК ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА ПРОБЛЕМА
5 января 2022
Людмила Козак (Кривий Ріг, Україна) У статті аналізуються складові комунікативної компетентності майбутніх інженерів, визначаються види мовленнєвої діяльності, якими повинні володіти випускники технічних навчальних закладів. Ключові слова: комунікативна компетентність, мовленнєва компетентність, професійне спілкування. В статье анализируются составляющие коммуникативной компетентности будущих инженеров, определяются виды языковой деятельности, которыми должны владеть выпускники технических...
КОМУНІКАТИВНА МАЙСТЕРНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
5 января 2022
Тамара Баєва (Переяслав-Хмельницький, Україна) У статті розглядаються професійні комунікативні якості соціального педагога. Ключові слова: комунікативна компетентність, функції спілкування, стиль спілкування, діалогічне спілкування, емпатія, рефлексія. В статтье рассматриваються профессиональные коммуникативные особенности социального педагога. Ключевые слова: коммуникативная компетентность, функции общения, стиль общения, диалогичное общение, эмпатия, рефлексия. Professional communicative...
КОМУНІКАТИВНИЙ РИТУАЛ У СУДОВОМУ ДИСКУРСІ
5 января 2022
Олена Доценко (Київ) Статтю присвячено одній з малодосліджених проблем сучасної правничої лінгвістики - особливостям реалізації ритуальних дій у судовому спілкуванні. Диференційовано типи ритуальної поведінки, описано специфіку вербальних проявів судового ритуалу. Ключові слова, ритуальні дії, ритуальна поведінка, судовий ритуал. Статья посвящена одной из малоисследованных проблем современной законодательной лингвистики - особенностям реализации ритуальных действий в судебном общении....