Психологічні перспективи

FRIENDSHIP AND INTIMACY IN THE STUDENT’S AGE: GENDER APPROACH
5 января 2022
T. Golovanova, O. Vasilchenko The design acceptance, issues and implications of intimate friends are explored through discussions and interviews and a review of the psychological literature on interpersonal relationships. The importance of close friendships to mental and physical health and personal development is discussed along with a look at the state of such relationships in our society. The gender aspects of student’s friendship are analyzed. Key words: friendship, physical health, mental...
PEDAGOGY STUDIES IN TIMES OF EDUCATION REFORMS
5 января 2022
УДК 37.015.3 J. Andrzejewska, I. Zwierzchowska The arctile deals with aspects of nursery school teachers’ training in the time of education reforming. Special attention is paid to changes in university curricula, main goals of education. Key words: nursery school teacher, education program, quality of education. Анджеєвська Й., Звіржховска І. Педагогічні дослідження в добу освітніх реформ. У статті досліджуються аспекти навчання вихователів дошкільних закладів в умовах реформування освіти....
YOUNG SUICIDAL PEOPLE - THEIR EMOTIONAL CHARACTERISTICS
5 января 2022
УДК 159.9:61 B. Gawda The aim of this article is to present the emotional characteristics of young suicidal people expressed in the farewell letters. Psychological analysis of these messages let better understanding of their emotions and feelings, their perception of the world, people and themselves. The symptoms of presuicidal syndrome could be expressed in these letters. According to the narrative conceptions, the analysis of farewell letters' form and content is possible. Narrative...
АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ ЯК ФАКТОР ВІКТИМІЗАЦІЇ
5 января 2022
УДК 343.988: 159.992.7 В. В. Папуша У статті досліджено прояви агресивної поведінки підлітків, як фактору віктимізації. Розглядається агресивність підлітків, яка може спровокувати насильство. Ключові слова: агресія, насильство, віктимна поведінка, фактори вікти - мізації. Папуша В. В. Агрессивное поведение подростков как фактор виктимизации. В статье исследовано проявления агрессивного поведения подростков, как фактора виктимизации. Рассматривается агрессивность подростков, которая может...
АКТИВІЗОВАНІСТЬ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ
5 января 2022
І. Кушнір, А. Миханів Визначено сутність творчого потенціалу особистості та творчості. Здійснено теоретичний аналіз сутності ПТСР, існуючих теорій, які пояснюють його виникнення, а також наявних технік і способів подолання ПТСР. Вивчено роль творчого потенціалу особистості, творчості у виникненні ПТСР, проаналізовано можливість використання засобів активізації творчого потенціалу особистості для подолання ПТСР. Ключові слова: стрес, посттравматичний розлад, творчість, особистість, творчий...
АНАЛІЗ ГАНДИКАПНИХ ПРОЯВІВ ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОЕКТИВНОЇ МЕТОДИКИ «Я ЗУСТРІВ ІНВАЛІДА»
5 января 2022
УДК 159.9.07-123.1.314.04 В. В. Назаревич У статті розкрито особливості впровадження та аналіз основних тенденцій використання проективної методики «Я зустрів інваліда», що дає можливість визначити прояви гандикапних рис особистості. Ключові слова: гандикапізм, малюнок, проективна методика. Назаревич В. В. Анализ гандикапных проявлений личности с помощью проективной методики «Я встретил инвалида». В статье раскрыто особенности внедрения и анализ основных тенденций при использовании проективной...
БЕРЕМЕННОСТЬ КАК ЭМОЦИОНАЛЬНО-ТРУДНАЯ СИТУАЦИЯ
5 января 2022
А. Кочарян, В. Кузнецова Статья посвящена проблеме исследования критических жизненных ситуаций. Внимание уделяется эмоциональной сложности состояния беременности. Показана актуальность и необходимость теоретических и экспериментальных исследований, целью которых будет обоснование и создание структуры психологической помощи беременным и матерям, а также разработка адекватных мер профилактики осложнений беременности. Ключевые слова: беременность, профилактика, эмоция, напряжение, конфликт,...
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ФІЛОСОФСЬКИХ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
5 января 2022
УДК 37.015.3:378.17:016 Н. А. Швець У статті проаналізовано наукову літературу з проблеми формування здорового способу життя студентської молоді. Розглянуто історію вітчизняної освіти стосовно проблеми здоров’я молодого покоління. Ключові слова: молодь, здоров’я, валеологія, педагогіка, формування здорового способу життя, молоде покоління. Швец Н. А. Библиографический анализ проблемы здорового образа жизни в философских, психолого-педагогических исследованиях. В статье дается анализ научной...
БІОПСИХІЧНА ПІДСТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ
5 января 2022
Максименко Взаємодія біологічного та психічного в межах підструктури особистості складають її цілісність. Представлений аналіз емпіричних досліджень дає змогу обґрунтувати логіку наукової позиції генетичної психології. Ключові слова: біологічне, психічне, енергетика, тілесність, онтогенез. Максименко С. Биопсихическая подструктура личности. Взаимодействие биологического и психического в границах подструктуры личности образуют ее целостность. Представленный анализ эмпирических исследований дает...
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
5 января 2022
С. Кохан, М. Сердцев В процессе опытно-экспериментальной работы нами выявлены умения, составляющие основу валеологической деятельности креативного уровня валеологической культуры. Даны физические и психические аспекты здорового образа жизни учащейся молодежи. Ключевые слова: педагогическая валеология, валеологическая культура, двигательная активность. Кохан С., Сердцев М. Валеологічна спрямованість освітнього процесу молоді, яка навчається. У процесі дослідно-експериментальної роботи нами...
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я І ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
5 января 2022
УДК 378.011.3-051:159.9 Н. М. Діди* У статті проаналізовано визначення психічного здоров’я, його критерії та рівні, фактори і засоби, що сприяють підвищенню психічного здоров’я. Обґрун - товано значення психічного здоров’я для професії практикуючого психолога. Проаналізовано співвідношення психічного здоров’я і особистісної зрілості. Описано результати дослідження психічного здоров’я і професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів. Здійснено кореля - ційний аналіз...
ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
5 января 2022
О. Остапйовський У статі розкрито сутність феномену соціального здоров’я та професійної ідентичності, а також показано обумовленість процесів соціального здоров’я від ефективності професійної ідентичності. Ключові слова: соціальне здоров’я, професійна ідентичність, особистість. Остапйовский А. Взаимообусловленность социального здоровья и профессиональной идентичности личности. В статьи раскрыта сущность феномену социального здоровья и профессиональной идентичности, а также показана...
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И РАЦИОНАЛЬНОГО В ИНТЕЛЛЕКТЕ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ СВОЙСТВАМИ ЛИЧНОСТИ
5 января 2022
УДК 159.923.35 Т. В. Кабыш-Рыбалка В работе приведены результаты теоретического и экспериментального исследований некоторых аспектов проблемы взаимосвязи эмоционального и рационального в интеллекте студентов-психологов с некоторыми мотивационными, характерологическими и темпераментальными свойствами их личности. Ключевые слова: личность, эмоциональный интеллект, рациональный интеллект, тип темперамента, тип характера, уровень мотивации. Кабиш-Рибалка Т. В. Узаємозв’язок емоціонального та...
ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ САМОЕФЕКТИВНОСТІ З ОСОБИСТІСНИМИ УТВОРЕННЯМИ СТУДЕНТІВ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
5 января 2022
УДК 378(477) В. В. Лук’яненко У статті аналізуються та узагальнюються результати експериментального дослідження взаємозв’язків самоефективності в діяльності із самоповагою й мотивацією навчання у вищому навчальному закладі. Дається характеристика рівнів емпіричних корелятів самоефективності в юнацькому віці. Ключові слова: самоефективність у діяльності, самоповага, мотивація навчання, взаємозв’язок, рівні. Лукьяненко В. В. Изучение взаимосвязей самоэффективности с личностными образованиями...
ВКЛАД Н. Н. ЛАНГЕ - УЧЁНОГО И ПЕДАГОГА В РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УКРАИНЕ
5 января 2022
УДК 159.9.072.2 В. И. Подшивалкина, Р. Н. Свинаренко В статье раскрыты основные этапы творческого пути выдающегося украинского психолога Н. Н. Ланге, показан его вклад не только в развитие методологии общей и экспериментальной психологии, но и в реформирования системы начального и высшего образования на Украине во времена глубинных социальных трансформаций в 1905-1920 гг. Ключевые слова: эксперимент, интроспекция, реформирования высшего образования. Подшивалкіна В. І., Свинаренко Р. М. Внесок...
ВПЛИВ БАТЬКІВСЬКОЇ ДЕПРИВАЦІЇ НА УЯВЛЕННЯ ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОЇ СІМ’Ї В ДІТЕЙ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ
5 января 2022
УДК 15.922.73. І. Р. Крупник У роботі висвітлено проблему дітей, батьки яких - трудові мігранти. Відсутність батьків протягом великого проміжку часу є депривуючим чинни - ком, який негативно впливає на розвиток особистості дитини. Проведено до - слідження впливу сімейної депривації на уявлення образу майбутньої сім’ї в дітей трудових мігрантів. Ключові слова: діти трудових мігрантів, батьківська депривація, депри - ваційний вплив, уявлення про майбутню сім’ю. Крупник И. Р. Влияние родительской...
ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ ЗАКАРПАТТЯ
5 января 2022
УДК 159.923.33:316.6 Т. О. Попович (Гісем) У статті вміщено психологічно-соціальний та культурний аналіз поняття гендерних стереотипів і їх впливу на сприйняття світу молодих людей, які створили сім’ю. Конкретно досліджено гірські регіони Закарпатської області, які є найзахіднішою місцевістю України зі своїм індивідуальним гірським колоритом і закарпатською ментальністю, а також полінаціональністю та полікуль - турністю. Наводиться порівняльна характеристика становища чоловіка й жінки в...
ВПЛИВ ДЕПРИВАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА
5 января 2022
УДК 15.922.7 О. О. Подолець У статті йдеться про вплив депривації на формування особистості підлітка. Розкрито особливості соціалізації підлітків, які зазнали впливу різних видів депривації. Ключові слова: депривація, формування особистості підлітка, соціалізація. Подолец О. А. Влияние депривации на формирование и социализацию личности подростка. В статье речь идет о влиянии депривации на формирование личности подростка. Раскрыты особенности социализации подростков, которые были подвержены...
ВПЛИВ ДЕПРИВАЦІЇ СНУ ТА ІНШИХ ДЕПРИВАЦІЙНИХ МОДИФІКАЦІЙ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ
5 января 2022
Я. Гошовський Депривація є гальмівним чинником розвитку особистості й негативно впливає на її психічне здоров’я. Позбавлення сну й інші види та відтінки депривації (культурна, харчова, сексуальна, етнічна, економічна) також сповільнюють онтогенез депривованої особистості. Потрібно задіювати ресоціа - лізаційні зусилля з метою нейтралізації деприваційних синдромів. Ключові слова: депривація, сон, психічне здоров’я, ресоціалізація, фактори ризику. Гошовский Я. Влияние депривации сна и других...
ВПЛИВ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ НА МОВЛЕННЄВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ
5 января 2022
В. І. Мілінчук Висвітлено результати емпіричного вивчення мовлення пацієнтів після інсульту відповідно до вимог патопсихолінгвістичного дослідження. Розглянуто особливості мовлення цих пацієнтів відповідно до рівня особистісної тривожності та зниженого настрою. Обґрунтовано, що реабілітаційна програма мовлення цих пацієнтів повинна містити елементи з гармонізації їхньої емоційної сфери. Ключові слова: мовленнєва діяльність, пацієнти після інсульту, особистіс - на тривожність, знижений настрій,...